The Storyteller Media | Tiny Moving Parts @ Amsterdam

Tiny Moving Parts at Amsterdam Bar & Hall in Minneapolis, MN
Images by Melanie Kraemer, Post editing by Kayla Koterwski